Bán sách biểu thuế xuất nhập khẩu của Nxb Tài chính, Bộ Tài Chính

Sách Luật thuế xuất nhập khẩu

Sách Luật Hải Quan

Sách Chú giải chi tiết mã hàng hóa HS

Sách Chính sách thuế mới