Sách Bình luận khoa học bộ luật dân sự của TS. Nguyễn Minh Tuấn, Sách Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự, Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự tác giả Trần Văn Biên, So sánh đối chiếu bộ luật dân sự, tố tụng dân sự, so sánh đối chiếu bộ luật hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính.

Sách Hướng dẫn thi hành luật đất đai, các nguyên tắc phương pháp áp dụng luật đất đai,

Hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, luật hôn nhận gia đình