Bán sách giáo dục, luật giáo dục, hướng dẫn thi hành luật giáo dục