Sách hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng, Sách Sổ tay công tác đảng viên, sách hướng dẫn thi hành điều lệ đảng